2016-05-22

Przedmiot i zakres działania

Przedmiot i zakres działania Powiatowego Zarządu Dróg

 

Przedmiotem działalności Zarządu jest wykonywanie obowiązków:

1) Zarządcy Drogi, tj. Zarządu Powiatu Płońskiego.

2) Organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych tj. Starosty Płońskiego.

3) Starosty Powiatu   Płońskiego  w  zakresie  wydawania  decyzji o  ustaleniu  lokalizacji drogi  w    odniesieniu do  dróg  powiatowych i  gminnych  w rozumieniu  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  o  szczególnych  zasadach  i  realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie   o tych  planach  organów  właściwych  do  sporządzania   miejscowych  planów   zagospodarowania   przestrzennego,
 •  opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,  utrzymania  i ochrony dróg  oraz drogowych obiektów  inżynierskich,
 •  pełnienie funkcji inwestora,
 •  utrzymywanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych  obiektów  inżynierskich, urządzeń  zabezpieczających   ruch  i  innych urządzeń  związanych  z drogą  z  wyjątkiem  części   pasa  drogowego, o których mowa w art. 20f pkt. 2 ustawy o drogach ,
 •  realizacja zadań w zakresie inynierii ruchu,
 • przygotowywanie infrastruktury  drogowej  dla potrzeb obronnych oraz  wykonywanie innych  zadań na rzecz obronności   kraju,                                                           
 • koordynacja robót w pasie drogowym,                                                          
 •  wydawanie zezwoleń na  zajęcie  pasa drogowego i  zjazdy z dróg  oraz  pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • prowadzenie  ewidencji   dróg ,  obiektów   mostowych,  tuneli,  przepustów  i  promów  oraz udostępnianie ich  na żądanie  uprawnionym organom ,
 • sporządzanie   informacji  o   drogach   publicznych  oraz   przekazywanie  ich   Generalnemu  Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 • przeprowadzanie  okresowych  kontroli  stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich  oraz przepraw promowych ze szczególnym uwzględnieniem  ich  wpływu  na stan bezpieczeństwa ruchu   drogowego  w  tym  weryfikacja   cech  i  wskazanie   usterek,  które  wymagają   prac konserwacyjnych  lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.                                        
 • badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • wykonywanie  robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,                                                    
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,   
 • przeciwdziałanie    niekorzystnym     przeobrażeniom   środowiska   mogącym   powstać   lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 •  wprowadzenie  ograniczeń   lub  zamykanie  dróg  i  drogowych  obiektów  inżynierskich  dla  ruchu  oraz  wyznaczanie objazdów  drogami różnej  kategorii,  gdy  występuje  bezpośrednie  zagrożenie bezpieczeństwa  dróg lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 
 • utrzymywanie  zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, 
 • nabywanie  nieruchomości  pod pasy drogowe  dróg  publicznych i  gospodarowanie  nimi  w  ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
 • nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt.19 na potrzeby zarządzania drogami  i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
 • zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat o których mowa w art.  39 ust. 7 ustawy o drogach.

 

2. Zarządy dróg mają prawo do:

 • wstępu  na  grunty  przyległe  do pasa  drogowego, jeżeli  jest to  niezbędne do  wykonywania  czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
 • urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa  drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze,
 • ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się