2018-05-28

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WW (Ogólne rozporądzenie o ochronie danych), informuję iż: 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101, nr tel. 23 662 20 44, e-mail: pzd2044@wp.pl
  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: pzd2044@wp.pl, adres : ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 20 44
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia wnioskowanych przez Panią/Pana spraw wynikających z kompetencji Powiatowego Zarządu dróg w Płońsku, które zostały okrelone w przepisach ustawowych i przepisach szczególnych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Płońsku wyłącznie przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadku braku sprzeczności z przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów , praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Płońsku.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Płońsku jest Monika Gwiazda

Można się z nim skontaktować e-mailem na adres pzd2044@wp.pl lub pod nr tel.: 23 662 20 44.


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się