2016-05-23

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

I. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

II. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
1.udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku (http://pzdplonsk.bip.gov.pl),
2.udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.
3.przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej na załączonym formularzu.

III. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.

1.Podmioty pozyskujące informację publiczną od Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w celu ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:
a) zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
b) dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
d) wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Powiatowemu Zarządowi Dróg w Płońsku.

2.W przypadku nietypowego wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.

3. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w trybie określonym w tej decyzji.

IV. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058).

 

Załączniki

  wniosek o ponowne w...ublicznej.pdf 50,34 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się